Педиатрия, педиатрично отделение и игра. Кой, кога, защо и как?

Ваня Дункова

магистър „Детско-юношеска психология. Диагностика и консултиране“  (СУ „Св. Климент Охридски“),

психомоторен терапевт  (Hochschule Darmstadt – Darmstadt University of Applied Sciences, Germany),

председател на Българска асоциация за развитие на психомоториката

 

На играта отдавна не се гледа като на несериозно детско занимание. Ролята й в невро-психологичното развитие на детето не просто се признава, а се е превърнала в крайъгълен камък в мисленето за личността на детето в антропологията, психологията, педагогиката и невронауките. Играта е толкова важна за оптималното развитие на детето, че е призната от Върховния комисариат на ООН за правата на човека като право на всяко дете [1].

Тази най-ценна част от детството предлага важни ползи за развитието – от радостни открития за света, през активно изграждане на просоциален мозък, който може да взаимодейства ефективно с другите [2], до усвояване на умения (решаване на проблеми, сътрудничество и творчество) [3][4] и емоционално облекчаване на тревожност и стрес [5].

Клиничните траектории, в които се използва играта, са: терапията, рехабилитацията и медицината [6][7][8].

Децата често попадат в болница – за профилактичен преглед и ваксина, при спешно състояние и за хоспитализация. В изследователските среди има консенсус по въпроса за емоционално застрашаващите и психологически травмиращи последствия за педиатричните пациенти [9].

Световните стандарти за присъствието на играта в педиатрията изглеждат все по-консолидирани и ясни относно предписанията, които е наложително да се дават на децата, особено във времената на засилващ се натиск от образователната система за натрупване на когнитивни знания, както и от увеличаващия се натиск за използване на устройства от най-ранна възраст.

Престижни издания като Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, Rutgers University Press и Journal for Specialists in Pediatric Nursing публикуват проучвания и доказателства за важността на играта в условията на болничен престой с цел справяне с емоционалното неблагополучие и намаляване на интензивността на негативните чувства и стреса [10][11][12]. Нещо повече – тези издания препоръчват педиатрите да се грижат за играта извън болничното заведение като неотменна част от грижата за физическото и психическото здраве на децата.

В сайта на American Academy of Pediatrics се открива клиничен доклад, в който педиатрите дори биват съветвани да напишат медицинска рецепта за игра при посещенията на децата за рутинни, планови или рехабилитационни медицински услуги [13].

В проучването „Игрови интервенции за педиатрични пациенти в болница: преглед на изследванията“ е направен 20-годишен преглед на изследванията на играта в болниците [14].  Според всички 297 източници на данни (PubMed, CINAHL, CENTRAL, ERIC и PsycINFO) игровите интервенции са имали положителен докладван ефект върху болката, стреса и тревожността на децата, на които се е налагало хоспитализация.

В проучване на Делвекио екипът си поставя за цел да оцени нивото на тревожността на хоспитализирани пациенти [15]. Резултатите доказват, че състоянието на тревожност е значително по-високо, отколкото при нехоспитализираните. С подобни резултати е и проучване на Набил Ал-Ятим и Рейчъл К. Роситър [16].

В свое изследване Джули Леруик [17] предлага 4-стъпков модел за придружаване на педиатрични пациенти: CARE (абревиатура от английските думи Сhoice, Аgenda, Resilience и Emotion) включва процес на грижи в 4 стъпки: избор, програма, устойчивост и емоции. В програмата се отправят следните препоръки:

  • Избор: Предлагайте избор (сила) в среда, която поражда безсилие;
  • Програма: Нека пациентите и семействата знаят какво да очакват и какво се очаква от тях;
  • Устойчивост: Подчертайте силните страни и преформулирайте негативните;
  • Емоции: Разпознайте и нормализирайте общите страхове и реакции.

 

Джулия Уитакър и Чика Мацудайра [18] пишат за определянето на стандарти за болнична игра в Англия през последните 70 години. Научаваме, че там има национален стандарт за грижи за деца в болница, включително рутинно предоставяне на услуги за игра, а от педиатричния екип се очаква да може да предлага „разнообразни игрови интервенции в подкрепа на детето на всеки етап от пътуването му през болничната система“, вкл. в спешното отделение.

Списъкът с проучвания и изследвания за ползите от болничната игра е дълъг и всеобхватен.

 

Ситуацията в България

В България, в контекста на дискурса за нова педиатрична болница, не се открива мислене или говорене в посока облекчаването на евентуалните психо-емоционални симптоми в резултат на хоспитализацията на деца.

Проучване от страна на автора по въпроса изследва ли се игровата депривация в институционалните сетинги – болници, възпитателни заведения, образователни институции, не показва наличието на резултати.

По подобен начин стои и въпросът за децата с коморбидни множествени депривации – тези, които са хронично болни, тези, които са в риск от родителски депривации и др.

Краткият, 6-месечен опит на автора в болнична педиатрична среда, се ограничава до сътрудничество, наблюдения и интеракции с деца в инфекциозна клиника за деца, както и до интервюта и срещи в педиатрични среди от различни столични отделения, и подготовка за работа в болница за рехабилитация [19].

Резултатите показват, че по критерия „Потребност на детето от игра“ има съгласие от всички специалисти, но по критерия „Дали и как възрастните използват играта в общуването с децата“ се отчита изключително проблематично разбиране (или по-скоро пълно отсъствие на такова). Това се открива както в интервютата с медицински сестри, така и в интервютата със специалисти, който се занимават с невроразвитийни проблеми (които считат, че терапията може да помогне, но не знаят до каква степен те самите са фактор в терапията на децата).

В България като че ли понятието „хоспитализъм“ по смисъла на Рене Шпиц [20] (съвкупността от соматични и психични смущения, предизвикани у децата при продължителна раздяла с близката обгрижваща фигура поради болничен престой или престой в институция) се избягва, особено от времето на деинституционализацията (ДЕИ) по отношение на децата. Дори се говори, че опасностите за този тип социално индуцирано изоставане в развитието са преодолени. Практиката изглежда различна както от реалността на проучванията, така и предвид последните информации за провал около съдбата на политиката на ДЕИ и качеството на социо-емоционално развитие (докладите на Амнести интернешънъл за България) [21].

Друг важен въпрос, който литературата в световен план повдига, е и как се комуникират неуспехът на лечението и смъртта, когато става въпрос за деца с тежки и нелечими заболявания. Как се помага на децата, родителите и персонала в процеса на съпровождане на детето през кризата или до смъртта? Има ли право да играе умиращото дете – този важен въпрос се поставя едва отскоро в България от някои педиатри и застъпници за правата на детето [22].

Необходими са допълнителни изследвания в българска среда, за да открием степента или риска от игрова депривация и възможните последици, на които са изложени децата с неврологични, невроразвитийни или сензомоторни увреди. По какъв начин играта е средство и модалност за справяне със социоемоционалната констелация на детската клиника (детска хематология, детска онкология, детска неврология, детски белодробни болести и т.н.)?

 

Заключение

Играта в болниците е добре изследвана интердисциплинарна област в световен план и има доказана значителна потенциална полза за здравето на децата и семействата. В България темата е непозната и неизследвана. Бъдещи изследвания следва да опишат по-подробно принципите на играта в болниците. Необходими са висококачествени проучвания, изследващи краткосрочните и дългосрочните ефекти, за да се даде насока кога и как най-добре да се интегрира играта в болниците.

 

Библиография

[1] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Convention on the Rights of the Child. General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989. Available at: www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm. Accessed June 22, 2006

[2] Panksepp J. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. 1st ed. New York, NY: Oxford University Press; 1998

[3] Hurwitz SC. To be successful: let them play! Child Educ. 2002/2003;79:101–102;

[4] Barnett LA. Developmental benefits of play for children. J Leis Res.1990;22:138–153

[5] Erickson RJ. Play contributes to the full emotional development of the child. Education. 1985;105:261–263.

[6] Association for Play Therapy. About play therapy. 2014. [(28-9-2015)]. Retrieved from http://www.a4pt.org/ps.playtherapy/cfm?ID=1158.

[7] Doreen J. Bartlett, Lisa A. Chiarello, Sarah Westcott McCoy, Robert J. Palisano, Peter L. Rosenbaum, Lynn Jeffries, Alyssa LaForme Fiss, Barbara Stoskopf, The Move & PLAY Study: An Example of Comprehensive Rehabilitation Outcomes Research, Physical Therapy, Volume 90, Issue 11, 1 November 2010, Pages 1660–1672, https://doi.org/10.2522/ptj.20090424

[8] Whitaker, J., Barbour, F., & Weldon, C. (2014). The development of play and recreation in health settings. In A. Tonkin (Ed.), Play in healthcare: using play to promote child development and wellbeing. Abingdon, Oxon Routledge.

[9] Lerwick JL. Minimizing pediatric healthcare-induced anxiety and trauma. World J Clin Pediatr. 2016 May 8;5(2):143-50. doi: 10.5409/wjcp.v5.i2.143. PMID: 27170924; PMCID: PMC4857227.

[10] Potasz C, De Varela MJV, De Carvalho LC, Do Prado LF, Do Prado GF. Effect of play activities on hospitalized children’s stress: a randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2013;20(1):1–79.

[11] Dell Clark C. In sickness and in play: children coping with chronic illness. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press; 2003.8.

[12] Rae WA, Worchel FF, Upchurch J, Sanner JH, Daniel CA. The psychosocial impact of play on hospitalized children. Journal of Pediatric Psychology. 1989;14(4):617–627.

[13] American Academy of Pediatrics. Recommendations for preventive pediatric health care. Pediatrics. 2011:120.

[14] Gjærde LK, Hybschmann J, Dybdal D,et al. Play interventions for paediatric patients in hospital:a scoping review. BMJ Open 2021;11:e051957. doi:10.1136/ bmjopen-2021-051957

[15]  Delvecchio E, Salcuni S, Lis A, Germani A and Di Riso D (2019) Hospitalized Children: Anxiety, Coping Strategies, and Pretend Play. Front. Public Health 7:250. doi: 10.3389/fpubh.2019.0025

[16] Nabeel Al-Yateem, Rachel C. Rossiter Unstructured play for anxiety in pediatric inpatient care,  in Journal for specialists in pediatric nursing, Volume 22, Issue1 January 2017

[17]  Lerwick JL. Minimizing pediatric healthcare-induced anxiety and trauma. World J Clin Pediatr. 2016 May 8;5(2):143-50. doi: 10.5409/wjcp.v5.i2.143. PMID: 27170924; PMCID: PMC4857227.

[18] Studies in Social Science Research ISSN 2690-0793 (Print) ISSN 2690-0785 (Online) Vol. 3, No. 4, 2022 www.scholink.org/ojs/index.php/sss

[19] В опит да бъдат разбрани нагласите на специалистите за потребността на детето (и възрастния!) да общуват чрез игра беше: 1.Интервюиран медицински персонал от столични педиатрични отделения и болници по въпросите за мястото на играта в развитието на децата, и ролята на възрастния в нея (1.Колко време престояват децата; 2. Какви играчки си носят децата и как те си играят с тях; 3. С какви пространства за игра (кътове, места за забавления) разполагат в отделенията; 4. Какви са нещата, които медицинския персонал прави с децата и които имат характер на игра; 5. Как (с какъв вид игри) медицинския персонал се заиграва с децата, когато те са активни); 2.Проведени наблюдения и интервюта в детската инфекциозна клиника за дълговременно настаняване на деца в периода октомври 2019-март 2020 година; 3. Извършена подготовка за работа в специализирана болница за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа чрез интервюта с медицински и ръководен персонал.

[20] Рене Шпиц е психоаналитик, роден във Виена през 1887г. и починал в Денвър през 1974г. Въвежда термините „анаклитична депресия“ и „хоспитализъм“.

[21] „България: Далече от очите на обществото“, Амнести интернешънъл, октомври 2022 г. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/eur150052002bg.pdf

[22] Педиатърът д-р Бояна Петкова , адвокат Йорданка Бекирска, Мария Брестничка  и други застъпници за правата на детето (включително при болнично лечение).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *