Тренинг академия за млади педиатри

Registrations have closed.
Тренинг академия за млади педиатри

Тренинг академия за млади педиатри

194 194 човек/а видяха това събитие

Организатор: Българска педиатрична асоциация

 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2023

Обучител: ПРОФ. ИВАНКА МАВРОДИЕВА

Проф. Иванка Мавродиева, дн, е председател на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации, преподавател е в Софийския университет по реторика, презентационни умения, пъблик рилейшънс, бизнес комуникация и академично писане.

 

Безплатно! Местата са ограничени!
Регистрирайте се на имейл: pediatria.bg@gmail.com

 

ПРОГРАМА

2 ФЕВРУАРИ 2023 Г., 14.00-19.00 ЧАСА

МОДУЛ 1. Презентационни и комуникационни умения за лекари

Модулът включва следните теми:
Невербални средства при делово общуване и презентиране. Използване на неезиковите средства поглед, жестове, мимики, дрескод, придвижване в пространството и др. Подготовка на гласа като неезиково средство. Тренинги. Ефективно използване на гласа при говорене пред различни публики и спазване на изискванията и съобразяване с новостите на техническо равнище в реална и виртуална среда. Вербални техники при презентации, доклади, заседания. Реторични техники за постигане на ефектно начало и ефектен край при представяне на важна информация от областта на медицината. Даване на отговори в ситуации на разговори и следване на съвременните тенденции. Избягване на скучното и шаблонното говорене. Привличане и задържане на вниманието на аудиторията. Визуални аргументи и убеждаване на аудиторията при презентиране. Съчетаване на вербални, визуални и невербални аргументи.

 

9 ФЕВРУАРИ 2023 Г., 14.00-19.00 ЧАСА

МОДУЛ 2. Ефективни техники за създаване и публикуване на научни текстове в областта на медицината: Структура и съдържание на научни текстове и научни статии

Модулът включва следните теми:
Научна статия: жанрови изисквания и съвременни стандарти. Структура на научната статия. Части. Уводът: структура и съдържание. Основна част: структура и съдържание. Заключение: структура и съдържание.  Новости в структурата и съдържанието на научната публикация в електронни научни издания. Абстрактът – функции, стандарти и особености.

 

16 ФЕВРУАРИ 2023 Г., 14.00-19.00 ЧАСА

МОДУЛ 3. Ефективни техники за създаване и публикуване на научни текстове в областта на медицината: Редактиране и публикуване на научни статии: стандарти и съвременни практики

Модулът включва следните теми:
Създаване и оформяне на библиография според стандартите. Създаване и оформяне на цитати в научни текстове според стандартите. Основни правила за създаване на научен текст от езикова гледна точка. Стандарти за публикуване на научни статии. Съвременни практики за популяризиране на резултати от медицински изследвания в научни списания. Научните статии като средство на академичния ПР и изграждане на персонален, институционален и организационен бранд.

Event registration closed.
 

Дата и час

09-02-2023 @ 14:00 до
16-02-2023 @ 19:00
 

Крайна дата за регистрация

31-01-2023
 

Категория