СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР НА ДОЦ. САВОВА

Работодател на доц. Радка Савова е лечебното заведение СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД. В правомощията на представляващия болницата изпълнителен директор д-р Благомир Здравков е да упражнява работодателската власт, съгласно Кодекса на труда. По силата на чл. 8 от КТ трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно, съобразно изискванията на законите. Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.

Прекратителният ефект върху трудовото правоотношение на доц. Радка Савова не съдържа нищо неморално или недобросъвестно. Искането на доц. Рада Маркова и екипът на 1ДКК за въздействие над волята на работодателя е директен призив за намеса в субективната му преценка, което е недопустимо по Кодекса на труда, по административните правила и по Наказателния кодекс.

Доц. Рада Маркова, екипът на 1ДКК и пишещите под поста, свързан с участието на д-р Здравков по БНТ-1 и публикуван във фейсбук страницата на Българска педиатрична асоциация (БПА), призовават Етичната комисия и/или ръководството на БПА да вземе/вземат отношение по казуса поради неморално отношение към доц. Радка Савова. Тези искания не намират опора в Устава на БПА и в действащото законодателство. Компетентен орган да разгледа погазени ли са морално-етичните или деонтологичните правила и норми са Комисията по професионална етика на Столична лекарска колегия към Български лекарски съюз и Комисията по професионална етика на професионалистите по здравни грижи (в частта за конфликта с медицинските сестри).

Доц. Рада Маркова упражнява чужди права без пълномощия. Няма данни доц. Радка Савова като член на БПА да е поискала лично разглеждане на нейния казус.

Важното уточнение е, че БПА не е съсловна организация. Съсловни организации са БЛС, респективно Столична лекарска колегия към БЛС и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Освен това изпълнителният директор д-р Благомир Здравков е предложил на доц. Радка Савова да продължи дейността си по консултантски договор. Д-р Здравков не е член на БПА и не може да бъде субект за обсъждане или порицание от Етичната комисия на БПА, която има други функции по Устава на Асоциацията.

 

Проф. д-р Иван Литвиненко, председател на УС на БПА

Доц. д-р Йорданка Узунова, секретар на УС на БПА

Доц. д-р Боряна Аврамова, председател на Етичната комисия на БПА

Адв. Иван Сотиров, адвокат на БПА

 

София, 22.12.2022

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *