УСТАВ на “БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице, което обединява български физически и юридически лица и чуждестранни физически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на педиатрията или с медицински специалности, свързани с педиатрията, както и други физически лица, юридически лица и граждански дружества, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и приемат устава на сдружението.

(2) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на
Учредителното събрание.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на същото. Те отговарят до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ” (БПА).

(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: „Bulgarian Pediatric Association” (BPA).

(3) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

 

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на сдружението е: град София, п.к. 1606, Столична община, район Триадица, бул. „Акад. Иван Гешов” №11

 

Определяне на дейността

Чл. 4. (1) Сдружението осъществява дейността си в обществена полза и не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Предметът на дейност на сдружението е:

 1. Спомага за развитието на детското здравеопазване и на педиатрията, за усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на педиатрията, професионална компетентност, надеждност, прозрачност и независимост на дейностите за оценка на професионалната квалификация в областта на педиатрията;
 2. Спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването;
 3. Съдейства за продължителното професионално развитие на лекари с медицинска специалност по педиатрия и свързани с нея медицински специалности и адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация, осъществява дейност с цел прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика;
 4. Отстоява професионалните права на лицата, работещи в сферата детското здравеопазване и педиатрията, спомага за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на лекарите в сферата на педиатрията и свързаните с нея медицински специалности;
 5. Спомага за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на педиатрията и свързаните с нея медицински специалности и дейности;
 6. Осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на педиатрията и свързаните с нея медицински специалности и дейности;
 7. Изготвяне на предложения за въвеждане на международни стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на педиатрията и свързаните с нея медицински специалности;
 8. Спомага за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в сферата на педиатрията и свързаните с нея медицински специалности;
 9. Участва в изготвянето на проекти на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика, алгоритми и стандарти за остойностяване на дейностите, свързани с педиатричната практика и професия;
 10. Защитава правата и представлява интересите на членовете си и спомага за постигане на по-високо качество на медицинската помощ, оказвана на лица с педиатрични проблеми, тяхната своевременна и качествена диагностика и лечение в рамките на законовата си компетентност, пред всички институции в сферата на здравеопазването, както и други държавни и общински органи, обществени и стопански организации;
 11. Организира национални и международни научни прояви – конгреси, конференции, симпозиуми и др.;
 12. Изготвя становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, правила за добра медицинска практика, указания, решения и др. относно сферата на дейността му;
 13. Изготвя и представя пред компетентните институции становища относно проблемите на детското здравеопазване, педиатрията и свързаните с нея медицински специалности;
 14. Предприема действия за защита на членовете си при нарушения от страна на различни органи и организации;
 15. Осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане предмета и целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
 16. Осъществява международно сътрудничество и партньорство със сродни организации;
 17. Участва в проекти, свързани с детското здравеопазване, педиатрията и свързаните с нея медицински специалности;
 18. Осъществява дейност с цел подпомагането на лицата в детска възраст (техните родители или настойници), своевременната и качествена диагностика и лечение на лицата в детска възраст, защита на техните права, вкл. правата им на пациенти;
 19. Извършва и всички други, разрешени от закона дейности, в рамките на компетентността си.

(3) Подпомага ефективната дейност на членовете си като:

а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;

б) събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на сдружението;

в) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;

г) установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 5. (1) Основни цели на сдружението са:

 1. Развитие на висок стандарт на педиатрията и свързаните с нея специалности;
 2. Разработване на програми и проекти за издигане професионалното ниво на членовете си и постигане на най-високо ниво на обучението и практикуването на специалността педиатрия и свързаните с нея специалности;
 3. Разпространение на нови методи в областта на педиатрията и свързаните с нея специалности;
 4. Сътрудничество на сдружението и неговите членове със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на педиатрията и свързаните с нея специалности в Република България;
 5. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 6. Съдейства за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари с медицинска специалност по педиатрия и свързаните с нея специалности;
 7. Защита интересите на членовете на сдружението и установяване на лоялни отношения между тях;
 8. Спомага за разработване и актуализиране на стандарти и оценка на качеството в сферата на дейността му.

(2) Сдружението е юридическо лице, което възниква от деня на вписването му.

(3) За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число

 1. Набира и разпределя средства за осъществяване на целите на Сдружението;
 2. Организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции, конференции и други публични прояви, свързани с педиатрията и сродните медицински специалности;
 3. Разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на Сдружението;
 4. Сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализиране на целите си;
 5. Информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;
 6. Осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина.

 

Срок

Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 7. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български физически и юридически лица и чуждестранни физически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на педиатрията или с медицински специалности, свързани с педиатрията, както и други физически лица, юридически лица и граждански дружества, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и приемат устава на сдружението.

Чл. 8. Членовете на сдружението са:

 1. Редовни;
 2. Почетни;
 3. Асоциирани.

Чл. 9. (1) Редовен член на сдружението може да бъде дееспособно българско физическо лице или юридическо лице и чуждестранно физическо лице, което отговаря на изискванията на настоящия устав, и не е почетен или асоцииран член по смисъла на същия.

(2) Почетен член на сдружението може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с особено големи заслуги за развитието на детското здравеопазване и педиатрията или с доказан принос към предмета на дейност на сдружението.

(3)
Асоцииран член на сдружението може да бъде само българско юридическо лице със сходен предмет на дейност, цели и принципи на управление.

Чл. 10. (1) Редовните членове имат право на един глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на сдружението.

(2) Почетните и асоциираните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание и не могат да бъдат избирани в органите на сдружението.

(3) Редовните членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос за участие в сдружението, както и таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.

(4) Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание.

(5) Почетните членове са освободени от годишен членски внос, както и от таксите за участие в научните мероприятия, организирани от сдружението.

(6) Асоциираните членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание на сдружението, както и таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.

 

Членски права и задължения

Чл. 11. Членовете на сдружението, доколкото друго не е регламентирано в този устав, имат право:

 1. да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление;
 3. да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъдат информирани за дейността на сдружението;
 5. да се ползуват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да участват във всички мероприятия и изяви на сдружението;
 7. да правят предложения във връзка с дейността на сдружението;
 8. да получават разпространяваните от сдружението информационни материали;
 9. да получават от сдружението подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността на сдружението;
 10. да поставят пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на сдружението;
 11. да поставят на обсъждане въпроси от общ интерес.

Чл. 12. Членовете на сдружението, в съответствие с разпоредбите на този устав, са

длъжни:

 1. да спазват Устава на сдружението и да работят за постигане на неговите цели;
 2. да работят за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
 3. да изпълняват решенията на общото събрание и другите органи на сдружението;
 4. да съдействат за постигане целите и задачите на сдружението;
 5. да плащат членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, таксите за участие в проявите, организирани от сдружението, както и всички допълнителни парични вноски;
 6. да не ползват по какъвто и да е начин сдружението за постигане на цели, противоречащи на устава на сдружението.

Чл. 13. За активна дейност членовете на сдружението се поощряват с морални и материални награди по решение на Управителния съвет (УС) по ред, определен от Общото събрание (ОС) на сдружението.

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

Придобиване и прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, заедно с декларация, че приемат този Устав, ще направят встъпителна вноска и ще плащат редовно определения членски внос.

(2) Молбата за членство в сдружението, заедно с декларацията, може да бъде подадена и по електронен път.

(3) Управителният съвет регистрира молбата на кандидата и го уведомява писмено или по електронен път за редовното й постъпване и за регистрационния й номер.

(4) Управителният съвет се произнася по постъпилата молба за членство на следващото си заседание, но не по-късно от три месеца след постъпването й, и уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.

(5) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет – от момента на постъпване на встъпителната вноска на кандидата.

(6) Отказите за приемане се обжалват от заинтересованото лице пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.

 

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението, при условие, че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическите лица, членове на сдружението;
 3. с прекратяването на юридическото лице, член на сдружението;
 4. с изключване;
 5. при отпадане;

(2) Член на сдружението може да бъде изключен при:

 1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
 2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина – след изтичане на 12 /дванадесет/ месеца;
 3. уронване доброто име на сдружението;
 4. мотивирано предложение на етичната комисия.

(3) Основание за прекратяване на членството в сдружението поради отпадане е невнасяне на установените имуществени вноски и неучастието в работата на сдружениоето и на неговите органи повече от една година.

(4) Решението за изключване/отпадане се взема от Управителния съвет на Сдружението. Нарушенията се констатират по документи, удостоверяващи съответните факти и обстоятелства. Решението за изключване/отпадане може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в седмодневен срок от съобщаването му, но не по-късно от една година от датата на решението.

(5) При прекратяване на членството, при изключване или отпадане на член от Сдружението, Сдружението не дължи връщане на направените целеви и др. вноски

(6) Членството се възстановява при условията на чл. 15 от настоящия Устав.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 17. (1) Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти, правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Сдружението разходва имуществото си за определените в чл.38 от ЗЮЛНЦ дейности, в съответствие с Устава на сдружението.

(3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(4) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел.

(5) За безвъзмездно разходване на имуществото сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 18. (1) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от общото събрание на сдружението.

(4) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 19. Сдружението набира средства за своята дейност от:

 1. встъпителен и годишен членски внос;
 2. допълнителни целеви вноски;
 3. дарения, завещания и спонсорство;
 4. научна, изследователска, квалификационна дейност;
 5. допълнителна стопанска дейност, съгласно Устава на сдружението;
 6. други източници.

 

Стопанска дейност

Чл. 20. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет (съставяне и разпространение на информационни материали, свързани с предмета на дейност и целите на Сдружението; организиране на семинари, обучителни курсове и други форми за обучение и повишаване квалификацията на специалисти, работещи в областта на педиатрията; консултация и проучвания; други дейности, спомагащи за реализиране на предмета и целите на Сдружението), а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регламентиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.

(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 21. Средствата на Сдружението се изразходват по предназначение, съгласно бюджета на сдружението.

 

ІV. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 22. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

 (2) Годишният доклад за дейността, годишният финансов отчет и годишните доклади по глава 7 от Закона за счетоводството, след приемането им от Общото събрание, се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в срокове съгласно действащото законодателство.  /Изм. и доп. от Общото събрание  на 03 юни 2022 г./

(3) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

V. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 23. (1) Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Етична комисия и Младежка секция.

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(3) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

(4) Контролен орган на сдружението е Контролният съвет.

(5) Етичен орган на сдружението е Етичната комисия.

(6) Младежката секция е експертен орган на сдружението.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 24. (1) В Общото събрание участват всички членове на сдружението с право на глас.

Със съвещателен глас в работата на Общото събрание могат да участват почетните и асоциираните членове.

(2) Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 25. (1) Пълномощник може да бъде само физическо лице.

(2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на сдружението в Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. разглежда жалби срещу решения на Управителният съвет за приемане и изключване членове на сдружението;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия председател, почетен председател, двама заместник-председатели, научен секретар и секретаря;
 6. избира и освобождава членовете на Контролния съвет и неговия председател;
 7. приема годишния финансов отчет и годишните доклади по глава 7 от Закона за счетоводството за предходната година с цел заявяването им за обявяване и предоставяне в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сроковете, определени от закон; /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./
 8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. взема решение за участие в други организации;
 10. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 12. приема бюджета на сдружението;
 13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 14. приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния отчет за дейността на Сдружението;
 15. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 17. определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет;
 18. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на Сдружението;
 19. Избира и освобождава главните редактори на печатните и електронни изданията на Българска педиатрична асоциация; /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022/
 20. разпределя останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите.

(2) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на Сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се провежда веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет –   извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 (3) Свикването се извършва чрез писмена покана за датата и мястото за провеждане на Общо събрание, поставена на информационното табло за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, публикувана на официалната интернет-страница на Сдружението. /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022/.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

 

Право на сведение

Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 30. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване.

 

Кворум

Чл. 31. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

Чл. 32. (1) Всеки редовен член има право на един глас в Общото събрание. Почетните и асоциираните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

 

Конфликт на интереси

Чл. 33. Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг/съпруга, или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

 

Мнозинство

Чл. 34. (1) Решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на един глас.

(2) За изменение на устава, прекратяване на Сдружението или неговото преобразуване, решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване, освен при изрично взето решение на Общото събрание за тайно гласуване.

 

Решения

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл. 36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Председател, почетен председател, заместник-председатели, научен секретар и секретар на Управителния съвет

Председател на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, избран от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите и наетите в сдружението лица;
 4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

 (4) Броят на мандатите на председателя на управителния съвет се определя от свободната воля /вота/ на Общото събрание, съобразно изискването за ефективно осъществяване на възложените му функции, етиката и морала. Предоставените на председателя на управителния съвет пълномощия и тяхното осъществяване са под контрола на учредяващия мандата орган. Едно лице не може да бъде избирано на длъжност Председател на Управителния съвет за повече от два последователни мандата.  /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г/.

 

Почетен председател на Управителния съвет

Чл. 37а. (1) Почетен председател на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с особенно големи заслуги за развитието на педиатрията или с доказан принос към предмета на дейност, целите и задачите на Сдружението, който е член на Сдружението.

 (2) Почетният председател се избира от Общото събрание и има право на глас в Общото събрание и право на глас в Управителния съвет на Сдружението. /Изм. и  доп.  от Общото събрание на 03 юни 2022 г./.

(3) /отменена от Общото събрание на 03 юни 2022/

 

Заместник-председатели на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Двамата заместник-председатели, избрани от Общото събрание за срок от 3 (три) години, подпомагат председателя в дейността му.

 (2) Броят на мандатите на заместник-председателите на управителния съвет се определя от свободната воля /вота/ на Общото събрание, съобразно изискването за ефективно осъществяване на възложените му функции, етиката и морала. Предоставените на заместник-председателите на управителния съвет пълномощия и тяхното осъществяване са под контрола на учредяващия мандата орган. Едно лице не може да бъде избирано на длъжност заместник -председател на Управителния съвет за повече от два последователни мандата. /изм.  и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./

 

Научен секретар

Чл. 39. (1) Научният секретар се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Научният секретар отговаря за научната дейност на Сдружението, за програмата за научните и обучителните прояви и мероприятия на Сдружението и акредитацията на проявите, съгласува изготвената програма с председателя на Управителния съвет и с Управителния съвет на Сдружението.

(3) Броят на мандатите на Научния секретар се определя от свободната воля /вота/ на Общото събрание, съобразно изискването за ефективно осъществяване на възложените му функции, етиката и морала. Предоставените на Научния секретар пълномощия и тяхното осъществяване са под контрола на учредяващия мандата орган. Едно лице не може да бъде избирано на длъжност Научен секретар за повече от два последователни мандата. /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./

 

Секретар на Управителния съвет

Чл. 40. (1) Секретарят, избран от Общото събрание за срок от 3 (три) години, подпомага председателя в дейността му и отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и ги поддържа, организира заседанията на Управителния съвет, организира информационното обслужване на членовете на сдружението, ръководи организацията по събирането на членския внос и други.

 (2) Броят на мандатите на Секретаря се определя от свободната воля /вота/ на Общото събрание, съобразно изискването за ефективно осъществяване на възложените му функции, етиката и морала. Предоставените на Секретаря пълномощия и тяхното осъществяване са под контрола на учредяващия мандата орган. Едно лице не може да бъде избирано на длъжност Секретар на Управителния съвет за повече от два последователни мандата. /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./.

 

Управителен съвет

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Управителният съвет е в състав от 14 (четиринадесет) души, които са членове на сдружението.

(3) В състава на Управителния съвет влизат председател, почетен председател, двама заместник председатели, научен секретар и секретар.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 42. (1) Управителният съвет следва да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението. Лицата, влизащи в състава на Управителния съвет, са длъжни да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат част от състава на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(5) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от избран с решение на Управителния съвет негов член.

(6) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

 

Чл. 43. Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни членове,
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението, в рамките определени му от общото събрание,
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет,
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността,
 6. определя реда и организира извършването на общественополезната дейност на сдружението и носи отговорност за това,
 7. приема основните насоки за развитие на Сдружението и програма за осъществяването на дейността му,
 8. определя адреса на Сдружението,
 9. приема и изключва членове на Сдружението,
 10. избира членовете на Етичната комисия,
 11. свиква редовни или извънредни общи събрания,
 12. приема годишен финансов план и програма за дейността на Сдружението,
 13. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на Сдружението
 14. приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност,
 15. взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на Сдружението, като представя свои становища и/или експерти за оптимално решаване на спорни проблеми и казуси в областта на медицината и здравеопазването,
 16. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 44. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение с мнозинство от всички членове за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 45. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

 

Възнаграждение на Управителния съвет

Чл. 46. Лицата от състава на Управителния съвет имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание.

 

Контролен съвет

Чл. 47. (1) Членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Контролният съвет е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на Сдружението. В неговия състав влиза и председателят на Контролния съвет.

(4) /отменена от Общото събрание на 03 юни 2022 г./

(5) Контролният съвет представя пред Общото събрание ежегоден доклад за констатациите си и предложения за бъдещата работа.

(6) Относно заседанията на Контролния съвет, гласуването и вземането на решения, се прилагат съответните правила за Управителния съвет.

Чл. 48. (1) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(2) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред Окръжния съд по седалището на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Експертен орган (Младежка секция)

Чл. 49. (1) Към Сдружението се сформира младежка секция, както следва:

(2) В състава на младежката секция по предходната алинея влизат членове на Сдружението на възраст до 40 години, изявили желание за участие в младежката секция в писмена форма, отправена до Управителния съвет.

(3) Младежката секция избира с обикновено мнозинство ръководител, който координира дейността и осъществява връзка с Управителния съвет и другите органи на Сдружението.

(4) Младежката секция организира своята работа под ръководството на Управителния съвет, съобразно този устав и съобразно приетите от нея правила, определящи реда и начина за дейността на същата.

(5) Секцията осъществява в рамките на сдружението, под ръководството на Управителния съвет, следната дейност:

 1. излъчва представители в различни международни младежки организации;
 2. излъчва представители по различни проблеми и пред различни органи в сферата на здравеопазването;
 3. изготвя становища и извършва други дейности при спазване разпоредбите на настоящия устав и действащото законодателство.

 

Етична комисия

Състав

Чл. 50. (1) Етичната комисия е експертен орган, подпомагащ дейността на сдружението с мандат 3 /три/ години. Членовете на Комисията се избират от УС.

 1. Член на Етичната комисия може да бъде всеки член на Сдружението.
 2. Броят на членовете на Етичната комисията е 3 /трима/ души.
 3. Етичната комисия избира от състава си председател.
 4. За гарантиране на високо професионално равнище в различните насоки на дейност на Сдружението, членовете на Комисията могат да привличат експерти, съобразно професионалната им ориентация за участие в дейността й, както и при разработване на различни проекти и програми и в организацията на изпълнението им.

(2) Комисията заседава при необходимост. Заседанието се свиква от Председателя на Комисията по етика. /изм. и доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./

(3) Етичната комисия има следните правомощия:

 1. да образува и провежда производства по реда на този Устав;
 2. да предлага санкции за налагане при констатирани нарушения;
 3. да следи съвместно с УС, ръководи и отговаря за изпълнението на целите и задачите на Сдружението.

 

Производство

Чл. 51. (1) Производство се образува с решение на Комисията при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, включително членове на Сдружението, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено нарушение на професионалните етични норми от страна на член на Сдружението.

(2) Анонимните съобщения не представляват повод за образуване на дисциплинарно производство.

(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение.

Чл. 52. (1) След постъпване на съобщение за извършено нарушение Етичната комисия е длъжна да уведоми члена на Сдружението, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.

(2) След изтичане на срока по ал. 1, Председателят на Етичната комисия възлага на докладчик-член на Комисията, извършването на проверка за наличие на основание за образуване на производство. Проверката следва да се извърши в едномесечен срок.

(3) На докладчика може да бъде направен отвод от Етичната комисия, когато членът на сдружението има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. В случай на отвод председателят на Комисията определя нов докладчик.

(4) След приключване на проверката в първото заседание на Комисията докладчикът докладва писмено за резултата. В същото заседание Комисията се произнася с решение. При необходимост Комисията разпорежда извършването на допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо.

Чл.53. (1) С решението си Етичната комисия може:

 1. да предложи на УС на Сдружението да вземе решение за изключване на съответния член от Сдружението;
 2. да предложи на компетентните органи, имащи правомощия за налагане на наказания и/или санкции, да се наложи наказание и/или санкция на член на Сдружението, или да го оправдае;

(2) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на Комисията и се обявява чрез прочитането му от председателя на Комисията.

(3) Член на Комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се прилага към решението.

Чл. 54. Решението на Комисията се изпраща до структурите, в които полага труд съответният член на сдружението и/или до НЗОК и/или до комисията по етика на съответната РК на БЛС и/или до УС на Сдружението, които притежават правомощия за налагане на наказания и/или санкции.

Чл. 55. (1) Разноските по дисциплинарното производство са за сметка на наказания, а в случаите на оправдаване – за сметка на Сдружението.

(2) В случай че дължимите разноски не бъдат внесени от наказания член на Сдружението Комисията прави предложение до УС за изключване на члена на Сдружението.

 

VІ.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. (1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от изрично определен член на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват данните, удостоверяващи съответното физическо или юридическо лице.

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 57. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

Ликвидация

Чл. 58. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице – ликвидатор.

(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на върховния орган в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. В случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗЮЛНЦ съдът назначава ликвидатор и изпраща решението за прекратяване на Агенцията по вписванията, която служебно вписва прекратяването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 13 от ЗЮЛНЦ, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

(5)  Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от върховния орган на Сдружението, доколкото в ЗЮЛНЦ не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(6) Ако не съществуват лица по ал. 5 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(7) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 6 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(8) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 5-7, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

(9) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

(10) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
 5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(11) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество не може да се разпределя между членовете на Сдружението. Същото се разпределя при спазване на предвиденото в ЗЮЛНЦ за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, а именно:

 1. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.
 2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната точка, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

 

VIІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59. Сдружение „Българска педиатрична асоциация” е член на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМД) с произтичащите от това права и задължения.

Чл.60. Сдружението има кръгъл печат с надпис „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”.

Чл.61. Сдружението издава научни списания. Сдружението също може да има и друг печатен или електронен орган.

Чл. 62. Печатният или електронен орган служи за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението и клоновете му.

Чл. 63. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.63.а. Ръководните органи на БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ имат мандат  от 3 години и могат да бъдат избирани на същата длъжност за два последователни мандата.  Мандатността и последователността влизат в сила от приемането им и не се отнасят за делегатите на Общото събрание и за членовете на Управителния съвет. /доп. от Общото събрание на 03 юни 2022 г./

Чл. 64. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 65. Настоящият устав е изменен и допълнен, с изискуемото по ЗЮЛНЦ и устава мнозинство, от присъствалите членове на:

 1. Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”, състояло се на 28.09.2018 г. в заседателната зала на хотел „Рила”, 2010 Боровец, община Самоков, Софийска област.
 2. Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”, състояло се на 26.05.2019 г. в кк Слънчев бряг, п.к. 8240, заседателната зала на хотел „Маджестик бийч ризорт”.
 3. Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ”, състояло се на 24.09.2021 г. в заседателната зала на хотел „Рила”, находяща се на партерния етаж на х-л Рила, 2010 Боровец, община Самоков.
 4. Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ , състояло се на 03 юни 2022 г. в Созопол, к.к. Дюни, заседателна зала на х-л „Белвил“.

 

 

03.06.2022

Председател на Общо събрание,
проф. Иван Олегович Литвиненко