Покана за Общо събрание на БПА | 2021
26 май 2021

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“, Управителният съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението на 27.06.2021 г. от 12,00 часа в заседателна зала "Форос" на Международен конгресен център - Бургас, находящ се в зоната за обществен достъп на пристанище Бургас между Магазия 1 и Морска гара, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2020 г.;

3. Приемане на основните насоки и програми за дейността на сдружението;

4. Приемане на бюджета на сдружението;

5. Приемане на доклад за дейността съгл. чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 2020 г.

6. Разни.

Управителният възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, общото събрание ще се проведе същия ден в 13:00 часа (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.