Покана за Общо събрание на БПА, 2020
17 август 2020

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“, Управителния съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението на 10. 09. 2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на „Специализирана болница за активно лечение на детски болести проф. Иван Митев“ ЕАД, находяща се на ет. 4-ти, в гр. София , п.к. 1606, район Триадица, бул. „Акад. Иван Гешов” №11, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2019г.;

3. Приемане на основните насоки и програми за дейността на сдружението;

4. Приемане на бюджета на сдружението;

5. Приемане на доклад за дейността съгл. чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на Сдружение „Българска педиатрична асоциация“ за 2019 г.

6. Разни.

Управителният възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.