Пoкана за Общо събрание на БПА
15 април 2019

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“, Управителния съвет на Сдружението взе решение за свикване на извънредно Общо събрание. То ще се проведе на 26.05.2019 г. от 8.30 ч. в к.к. „Слънчев бряг“, п.к. 8240, в заседателната зала на хотел „Маджестик бийч ризорт“, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;

3. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2018 г.;

4. Приемане на основните насоки и програми за дейността на сдружението;

5. Приемане на бюджета на сдружението;

6. Приемане на доклад за дейността, съгл. чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, на Сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ за 2018 г.

7. Разни.

Управителният съвет възлага на председателя на БПА да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе същия ден в 9.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Забележка: Съгласно устава на БПА (чл. 24, ал. 1) в Общото събрание могат да участват всички членове на Сдружението, т.е. редовно плащащите членски внос.