Общо събрание на БПА
21 август 2021

На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал.1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“, Управителния съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението на 24.09.2021г. от 17.30 (седемнадесет и тридесет) часа в заседателна зала „Рила“, находяща се на партерния етаж на хотел „Рила“, 2010 Боровец, община Самоков, при следния дневен ред:  

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет; 

2. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2020г.; 

3. Приемане на доклад за дейността съгл. чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 2020г.; 

4. Изменения и допълнения в устава на сдружението; 

5. Избор на членове на Управителния съвет и неговия Председател, двама Заместник председатели, Научен секретар и секретар; 

6. Избор на Председател и членове на Контролния съвет; 

7. Избор на главен редактор на списание „Педиатрия“ и на списание „Практическа педиатрия“; 

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет; 

9. Приемане на основните насоки и програми за дейността на сдружението; 

10. Приемане на бюджета на сдружението; 

11. Разни. 

 

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа. 

 

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, общото събрание ще се проведе същия ден в 18.30 (осемнадесет и тридесет) часа на същото място и при същия дневен ред.