Нов психометричен тест ще помага в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание
30 септември 2020

Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения. С негова помощ специалистите ще имат възможност да идентифицират конкретни симптоми, свързани със специфични обучителни особености, в това число умствено изоставане и академичен талант. На база на резултатите те ще могат да изготвят индивидуален план за развитие и образователна подготовка на изследваните лица, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.  

Тестът CAB се появява в отговор на нуждата от надежден инструмент, който може да бъде използван за установяването на широк спектър от социални, емоционални и поведенчески проблеми, в това число нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния. Той дава възможност да бъдат измерени конкретни показатели, свързани с
проявлението на специални образователни потребности, както и да бъдат разграничени близки като симптоматика състояния. Негова отличителна характеристика е способността му да оценява както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата. 

„Целта на CAB е да помогне на специалистите да придобият обективна информация за състоянието на детето или младежа в клиничен и поведенчески аспект. Въпросникът е адаптиран за България, което означава, че интерпретацията на резултатите е съобразена с културните особености на страната ни“,
коментира Диана Боянова, автор на българската версия на инструмента. „Поведенческата рейтинг скала е приложима за деца в норма, както и за такива със специфични потребности и нарушения. В процеса на адаптация на инструмента са включени клинични извадки на деца, диагностицирани с хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм и проблемно поведение“, допълва д-р Боянова, която едоктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“ с над 20-годишен опит в областта на психологическото оценяване, стандартизиране, адаптиране и разработване на инструменти в сферата на детската психология и личността.  

CAB дава възможност да бъде поставена комплексна и надеждна оценка на състоянието на детето посредством
събиране на информация и впечатления в различен контекст – от семейна и училищна среда. Това позволява да бъде направено сравнение между предоставената информация и да бъде изготвена по-пълна и обективна оценка на поведението на детето. Данните се събират чрез стандартизирани за България форми за оценка, а в най-честия случай информацията се предоставя от родител и учител. Тя също така може да бъде поискана от училищен психолог, логопед, специален педагог, ресурсен учител или друг специалист, който познава и работи с детето. Пълната оценъчна форма включва 170 въпроси и твърдения, а попълването може да се направи както онлайн, така и на хартиен носител. 

Българските специалисти ще могат да се запознаят отблизо с поведенческата рейтинг скала по време на онлайн
събитие, организирано от фондация „Хестия“ и водено от д-р Диана Боянова. Виртуалната презентация ще се проведе на 1 октомври от 16:00 часа. Участието в нея е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация, отворена тук.
Събитието е насочено към специалисти в областта на психологията и психиатрията.
Повече информация е налична на сайта на фондация „Хестия“, където е публикуван и график на сертификационните обучения за работа с CAB.