Лично мнение на проф. Владимир Пилософ, председател на БПА, относно обществената поръчка за национална детска болница
04 март 2020

От години Българската педиатрична асоциация поставя въпроса за построяване на Национална педиатрична болница. Известно е, че това е над 40-годишна сага, която и до този момент не е намерила своето разрешение. 

И така, днес Министерство на здравеопазването е приело по принцип необходимостта от такава структура, за което е взето и съответно правителствено решение. Припомням, че през последните 8 години Българската педиатрична асоциация системно и настоятелно поставя пред всички нови министри на здравеопазването въпроса за мечтаната детска болница (описът на всички действия на БПА са на разположение).

Без никакво съмнение днес имаме положително развитие: не се спори дали е необходима многопрофилна детска болница, а къде и как тя да се построи. 

През последните месеци сме свидетели на предложението на МЗ да се използва „Незавършен строеж, разположен в югоизточната част на държавен поземлен имот, в УПИ І – „за болничен комплекс“ в кв. 387, м. „Бул. България – кв. 387 – Медицински комплекс - Медицински университет - София“ по плана за регулация и застрояване на гр. София“.

Нека поясним: Става въпрос за обект, проектиран в периода 1976-1978 г. (в рамките на територията на сегашната Александровска болница). Строежът е замразен поради липса на финансиране в периода 1986-1987 г. Недовършената сграда е във фаза на изцяло неизграден груб строеж. Тъй като проектирането е извършено преди повече от 40 години и законодателството се е променило, проектите и изпълнението на строежите не отговарят на действащите в момента по-важни нормативни документи. 

В периода 2004-2006 г. е обсъждано на ниво МЗ използването на този градеж за детска болница. Било е предстоящо подписването на договор с Вамед Инженеринг Виена, която е била избрана по силата на международен договор. Предвиждало се е Новата педиатрична университетска болница – София „да бъде образцов център за цяла България. Проектът е бил тогава в съответствие с най-новите международни стандарти за осигуряване на специализирани услуги при диагностицирането и лечението на педиатричните заболявания… Предвидено е новата болница да бъде построена в рамките на 2 години и 6 месеца. Стойността на договора за изпълнение възлиза на 42 700 000 евро (без ДДС, мита и налози върху стоки, внесени в България) плюс ДДС за местния дял по него – 15 % от стойността или 6 405 000 евро, която следва да бъде изплатена от българска страна като авансово плащане в рамките на 30 дена след подписване на договора и след представяне на банкова гаранция за авансово плащане от Изпълнителя“.

Позволявам си да предам дословно тези извадки от Презентация, направена в МЗ (по това време министър на здравеопазването е доц. Божидар Финков), тъй като в някои аспекти, включително и по цена, сегашното предложение на МЗ доста наподобява цитираното. 

По-нататък в презентацията се посочва: „Съществуващите в гр. София, местност “Медицинска академия” недовършени строежи на болници “Научен институт по педиатрия” и “Научен институт по вътрешни болести” са проектирани в периода 1976-1978 г. Същите са замразени поради липса на финансиране в периода 1986-1987 г. Недовършените сгради са на фаза изцяло неизграден груб строеж. Тъй като проектирането е извършено преди повече от 20 години и законодателството се е променило, проектите и изпълнението на строежите не отговарят на действащите в момента по-важни нормативни документи (изредени са над 20 нормативни документи)… С течение на времето, през което сградите не са довършени, под влияние на външни атмосферни условия са настъпили непоправими конструктивни поражения – обрушване на стоманобетонови колони, плочи, греди, шайби, корозия, компрометиране на основи и др., което води до невъзможност същите да бъдат използвани пълноценно. По-нататъшното строитeлство е възможно след предприемане на скъпо струващи мерки относно укрепване, допълнително усилване и антикорозионна защита на конструкцията. Във връзка с превеждане в съответствие на която и да е сграда към изискванията на действащата нормативна уредба, предвид повишените технически изисквания относно земетръс, противопожарни и хигиенни норми и Наредба №29/99 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, изм. от 03.10.2000 г, изм. от 10.07.2001 г., на Министерството на здравеопазването и други, същите не могат да бъдат ползвани за болнични заведения… Установено е в строителната практика, че за еднаква площ преустройството и реконструкцията на съществуваща сграда изисква повече инвестиции отколкото изграждането изцяло на ново строителство, още повече когато се касае за промяна на предназначението й“.

Както се казва можем да оставим нещата без коментар, но все пак нека зададем няколко въпроса във връзка със сегашното предложение на МЗ за използване на въпросната конструкция.

1. Как така преди 16 години въпросният градеж е неизползваем, а сега изведнъж стана възможно да се завърши успешно?

2. Има ли все пак направена калкулация каква ще е цената на преустройството и реконструкцията на съществуващата сграда и как това се съгласува със световния опит, че подобен подход изисква повече инвестиции, отколкото изцяло ново строителство? 

3. В представеното задание не са представени всички специалности, които изискват работа с деца. Не е ясно как ще изглежда диагностично-консултативния блок? 

4. От 2012 г. чрез свои декларации БПА непрестанно поставя проблема с необходимостта от построяването на педиатрична болница в София. Защо МЗ не отговори на БПА на внесената в МЗ концепция за Педиатрична болница? Защо МЗ не покани официално в работната група представител на БПА? 

И накрая:

Да, благодарен съм на МЗ, че постави въпроса за построяването на детската болница ребром. Нямам отговор обаче за начина, по който се опитва МЗ да реализира тази необходимост? Нещо повече. Софийските педиатри (както и тези от страната) са поставени в шах! От една страна, някак си примамливо изглежда да разполагаме с „нова“ болница, пък макар и не дотам съвършена. За съжаление търпението се изчерпва (с което не бива да се злоупотребява)… и нещата са доведени дотам, че, който понастоящем е против предложения вариант, се третира като противник на новата болница! 

Проф. Вл. Пилософ