Държавата получи оценка „Добър 3.50“ в грижата за здравето на децата
23 април 2019

Днес в София и в още седем града в страната официално бе представено осмото издание на годишния доклад „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Докладът се изработва от Национална мрежа за децата – обединение на 152 граждански организации от цялата страна, които работят за и с деца и семейства. Той прави преглед на основните политики, насочени към благосъстоянието на децата в България. Автори са 30 експерти, които ежедневно са на терен и работят директно с деца и семейства в цяла България. 

За трета поредна година Докладът включва и мнението на над 460 деца, млади хора, родители и професионалисти. Целта е да се разбере какъв е животът на децата, на техните родители и как се справят професионалистите, чиято роля е да ги подкрепят – учители, здравни и социални работници и др. Така, заедно с експертната гледна точка, се показват и впечатленията, нагласите и очакванията на обикновените хора. Без претенции за представителност и изчерпателност, в края на 2018 и началото на 2019 г., участниците във 31 фокус групи и онлайн анкета, споделиха факти за своя живот и мненията си за публичните услуги в областта на здравеопазването, образованието, правосъдието и семейството. Тази година двата доклада – този с оценките на експертите, и този, с мнението на децата, родителите и професионалистите – са представени в една обща книжка. Тя включва и автентични мнения на деца, набрани чрез допитвания, проведени от младежи от Национален Юрочайлд форум - България (НЕФ) и от децата в младежка мрежа "Мегафон".

За първи път през 2019 г. Бележникът има нов формат и модел в представянето на напредъка в политиките за деца. Избраните теми и включените подтеми се стремят да обхванат в пълнота правата на децата и оценяват всички аспекти на детското благосъстояние. Гарантирането на детските права е представено в 8 ключови теми:

• Благосъстояние на децата

• Закрила от всички форми на насилие

• Ранно детско развитие

• Детско здраве

• Образование

• Семейна среда и алтернативни грижи

• Правосъдие за деца

• Детско участие. 

Бележник 2019 отбелязва лек напредък в грижите за децата, който се отразява и в по-високата обща оценка на държавата. Тази година тя е Среден 3.31 - което е най-високата оценка до момента през осемте години, в които се изработва Докладът. 

„Въпреки възходящия резултат, общата оценка е все пак Среден и напредъкът е незадоволителен, което в много голяма степен се дължи на некоординираните усилия на институциите и работата на парче що се касае до политиките за децата и семействата“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. „През 2018 г. по-голямата част промените, които бяха реализирани, се извършиха под натиска на родителски организации и на структури на гражданското общество. Затова, в „Бележник 2019“ извеждаме като водеща тема ситуацията с гарантирането на правата на децата с увреждания“, допълни Богданов.

Миналата година държавата получи най-ниската оценка от момента на изготвяне на доклада – Среден 2.88.

Представянето на Бележник беше направено едновременно освен в София и в още седем града – Варна, Шумен, Враца, Стара Загора, Перник, Пазарджик и Сливен с участието на организации, част от Мрежа за децата и представители на институциите, местната власт, родителски групи и медиите. 

По време на събитието бе показано и видео с мнението на деца от младежка мрежа „Мегафон“, които отправиха препоръки към министрите на здравеопазването, образованието, правосъдието и труда и социалната политика. Те също така написаха лични послания към министрите в истински „Ученически книжки“. Тези бележници, попълнени от децата, ще бъдат връчени на съответните министри, с които Национална мрежа за децата поиска срещи, за да представи годишния доклад Бележник 2019.