100 години Катедра „Педиатрия“, МУ – София
01 ноември 2020

Катедрата по детски болести е създадена през 1920 г. веднага след възникването през 1918 г. на първия Медицински факултет в България към Софийския университет. Първоначално ръководството е поверено на д-р Хр. Павлович, а след проведен конкурс през 1920 г. се поема от д-р Стефан Ватев, който отначало като доцент, а от 1927 г. като първи професор по педиатрия в България ръководи Катедрата до пенсионирането си през 1936 г.  

Ръководители на Катедрата след проф. Ватев са били: проф. д-р Никола Дабовски (1936-1944 г.), проф. д-р Любен Рачев (1945-1970 г.), проф. д-р Лора Бакалова (1970-1976 г.), проф. д-р Шимон Ниньо (1976-1990 г.), проф. д-р Драган Бобев - младши (1990-2000 г.), доц. д-р Илко Калев (2000-2004 г.), проф. д-р Александър Куртев (2004-2008 г.), доц. д-р Калинка Коприварова (2008-2009 г.), доц. д-р Мариана Маринова (2010-2012 г.), проф. д-р Иван Литвиненко (2012-досега).  

През 1972 г. след създаване на Медицинска академия Катедрата обединява кадровия потенциал на катедрата по детски болести към ВМИ – София, катедрата по детски болести към бившия ИСУЛ и Научния институт по педиатрия към МЗ. Тя се превръща в мощна научно-преподавателска, диагностично-лечебна и методична институция. В нея през 80-те години работят около 150 души научно-преподавателски кадри, от които 30 хабилитирани лица. 

В средата на 70-те години се оформят самостоятелни отделения по всички основни направления на педиатрията, обединени в 4 клиники. По-късно – през 80-те години, се сформират самостоятелни клиники по всички профилни направления в педиатрията. В края на 90-те години е организирано и започва да функционира и интензивно отделение. 

Преподавателите в Катедрата са допринесли за подготовката на над 46 000 лекари, от които повече от 8 000 чуждестранни граждани.
Практически всички лекари, придобили специалност по педиатрия в България, са преминали обучение в Катедрата. В момента се обучават годишно около 1000 студенти (V и VІ курс) и над 50 специализиращи лекари по педиатрия и профилните педиатрични специалности.
  

Преподавателите в Катедрата имат огромна заслуга за създаването на българската педиатрична книжнина. Нейните членове и преди всичко хабилитираните преподаватели участват най-активно и са основни автори в написването на практически всички български учебници и учебни помагала по педиатрия за студенти и специализанти. Написани са повече от 10 учебника по педиатрия, включително и последните два – първият под ред. на проф. Бобев и доц. Генев, претърпял 3 издания и написан в съзвучие със съвременните тенденции от авторски колектив от над 70 души, и вторият – излязъл през 2019 г. под ред. на проф. И. Литвиненко и доц. Д. Авджиева.  

Освен големия брой учебни издания и монографии сътрудниците на Катедрата са написали няколко хиляди статии, вкл. в реномирани
чуждестранни списания, участвали са в издаването на научни сборници, методични указания и др. Те са сред основните автори и на излизащото вече почти 60 години специализирано списание по педиатрия и на излизащото повече от 20 години сп. Практическа педиатрия.
 

Макар основната цел на Катедрата да е обучението на студенти и специализанти, то винаги е протичало и протича в неразривна връзка с диагностично-лечебната дейност. В Катедрата винаги са се лекували най-тежките и сложни случаи на детски заболявания от цялата страна. За осъществяване на тази си дейност сътрудниците на катедрата още от зората на създаването й и до днес са се стремели да въвеждат максимално бързо най-новите и най-високи достижения на световната педиатрична наука и практика.