28
септември

Други
Покана за свикване на Общо събрание на Българската педиатрична асоциация
Заседателната зала на хотел "Рила", Боровец

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1, от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Сдружението взе решение за свикване на редовно Общо събрание на Сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението;

3. Избор на членове на Управителния съвет и негов Председател, двама заместник председатели, научен секретар и секретар;

4. Избор на Председател и членове на Контролния съвет;

5. Избор на главен редактор на списание "Педиатрия" и на списание "Практическа педиатрия";

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

7. Одобряване на годишния финансов отчет;

8. Приемане на основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

9. Приемане на бюджета на Сдружението;

10. Разни.

Управителният съвет определя редовното Общо събрание да бъде проведено на 28.09.2018 г. от 18:00 часа в Заседателната зала на хотел "Рила", 2010 Боровец, община Самоков, Софийска област, за което възлага на председателя на УС да организира поставянето на покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, и публикуването й на официалната интернет-страница на Сдружението и в един централен ежедневник в сроковете, указани в ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението, както и да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Забележка: Съгласно Устава на БПА (чл. 21, ал. 1) в Общото събрание могат да участват всички членове на Сдружението, т.е. редовно плащащите членски внос.