02
април

Конференция
Пета мултифасетна конференция върху детското развитие
Медицински университет-Пловдив

Уважаеми лекари, психолози, социални работници, студенти и други участници в конференциите "Мултифасетен поглед върху детското развитие", Центърът по детско развитие на Медицински университет-Пловдив
и Българската педиатричнa асоциация Ви канят на Пета мултифасетна конференция върху детското развитие, която ще се проведе на 2-3.4.2021 в Медицински университет-Пловдив, присъствено или виртуално, в зависимост от епидемичната обстановка. Темите са
 

1. Лечими нарушения на нервно-психическото развитие 

2. Ранна диагноза на нарушенията в нервно-психическото развитие 

Те отразяват напредъка в генната терапия на редица болести с нарушения в НПР, както и в организацията и методологията на контрола на нервно-психическото развитие.  

По-долу е приложена предварителна програма на конференцията. 

Моля да изпратите Вашите заявки за участие на адрес plovdivconf@gmail.com 

За първи път ще има сесия с кратки презентации - до 5 мин., по време на която заведения, извършващи дагностика и интервенция при нарушение на НПР, могат да представят своята дейност. При такова желание моля да посочите авторите и темата в заявката за участие. Краен срок - 1.3.2021. 

  

Предварителна програма на Пета мултифасетна конференция върху детското развитие 

Начало - 12:00 ч. на 2.4.2021 

Край - 14:00 ч. на 3.4.2021 

  

Сесии, лектори и заглавия: 

Ранна диагноза при нарушенията в нервно-психическото развитие

1. д-р Жозе Боавида - Диагностика и поведение при нарушения в ранното детско развитие в Португалия 

2. Доц. Руев, УНГ, Тракийски университет - Ранна диагноза на слуховия дефицит 

3. УНИЦЕФ - Ранна диагноза на зрителен дефицит 

4. доц. Иван Чавдаров, СБАЛДЦП "Св. София" - Ранна диагноза на нарушенията в моторното развитие  

5. д-р Ралица Йорданова, проф. Иван Иванов - Ранна диагноза на епилепсия - семиотика в кърмаческа и ранна д.в., диагностичен подход 

6. доц. Андонова, НБУ - Оценка и предиктори за езиковото развитие в ранна възраст  

7. Е. Тимова, Р. Йорданова, проф. Иван Иванов - Приложение на операционализираните критерии на DSM5 и на ADOS при пациенти със слабо изразени аутистични симптоми. Резултати от NDT5 при деца с нарушения в НПР или интелектуален дефицит 

8. д-р Иглика Соткова, д-р Христо Иванов, проф. Иван Иванов - Начални резултати от генетичните изследвания при деца със специфично езиково нарушения 

9. проф. Иван Иванов - Съвременни изисквания за диагноза на нарушенията в НПР и програма на UNICEF за ранна
диагноза и ранна интервенция
 

  

Ранна интервенция при нарушенията в нервно-психическото развитие

10. гл. ас. Светла Стайкова, Детска психиатрична к-ка "Св. Никола" - ?Терапевтични интервенции при деца с комуникативни нарушения. 

11. доц. Морис Гринберг - Съвременни средства за допълваща и алтернативна комуникация за деца с комуникационни
потребности.
 

12. д-р Михаела Барокова, Center of Autism Research Excellenece, Boston University - Терапия на аутизъм - Caregiver training skills и др. методики 

13. проф. Ваня Матанова, СУ "Климент Охридски" - ?Психотерапия в детска възраст 

14. ас. Златомира Костова, ПУ "Паисий Хилендарски" - Травма и родителстване; или Справяне с емоционално-афективните нарушения при РАС 

  

Лечими нарушения на нервно-психическото развитие

15. доц. Даниела Авджиева - Принципи на генната терапия. Общ поглед върху генната терапия при заболявания с нарушения в НПР.  

16. проф. Ивайло Търнев - Обзор на съвременните генни терапии при невромускулни болести 

17. Д-р Фани Гълъбова, проф. Иван Иванов - Лечение със Спинраза - едногодишен опит. 

18. проф. Иван Литвиненко - Генна терапия при болест на Duchenne 

19. проф. Венета Божинова - Нови медикаменти в терапия на епилепсията  

20. доц. Илияна Пачева - AADC - диагностика и терапия на едно непознато заболяване 

21. д-р Ралица Йорданова - HIV енцефалопатия 

22. проф. Виктория Сарафян - Имунитет и аутизъм - невидимите връзки 

23. Мария Гевезова, Данаил Минчев, доц. Илиана Пачева, Йордан Сбирков, д-р Ралица Йорданова, Елена Тимова, проф. Иван Иванов, проф. Виктория Сарафян. Митохондриалнен профил на периферни мононуклеарни клетки от деца с разстройство от аутистичния спектър 

24. проф. Елена Илиева - Съвременни методи на лечение на двигателните нарушения в ДЦП - доказателства и опит 

25. д-р Габерова, доц. Илияна Пачева, проф. Иван Иванов - Предиктивна способност на фМРТ при едностранна ДЦП и ефект на имобилизацията на здравата ръка. 

26. д-р Маргарита Панова - Лечение на тромбофилия при исхемични мозъчни инсулти в детска възраст 

27. д-р Васил Котетаров - Медикаментозни и други методи за овладяване на остри поведенчески нарушения - практически съвети  

28. д-р Янков - Гастростомия при нарушения в НПР - индикации и терапевтичен ефект. 

Нашият опит - успехи и поуки 

· Презентации за 3-5 мин. на заведения, работещи са деца с нарушения в НПР