ХІV-ти Национален Конгрес по Педиатрия с международно участие

Пълно отразяване на събитието, снимков материал и публикуване на изнесените доклади и постери - в скоро време.