Ранното детско развитие – детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество

Екатерина Вълчева, Николай Михайлов, Теодора Димитрова, Десислава Ванкова

Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет – Варна

 

 

Под това название от 2019 г. досега се осъществява проучване на национално ниво от изследователски екип на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна по проект на Фонд Наука.

Целта на проучването е да се установи степента на информираност в родителската общност за ранното детско развитие (РДР), да се разберат начините, по които родителите търсят помощ в грижата за детето си и нуждите им от знания и подкрепа за осигуряване на неговото благополучие през целия живот.

Получените с изследването резултати са в полето на общественото здраве и промоцията на здраве. Те дават възможност да се изгради адекватен и актуален към търсенията на настоящите поколения родители модел за общуване „родители – деца – специалисти“, на основата на който да се подготви стандартизиран инструмент. Очаква се той да повлияе на обществените нагласи и компетентности по оста „родител – дете – специалист”, да спомогне за синхронизирането на разнопосочната информация за значимостта на РДР като детерминанта на здравето и качеството на живот (КЖ) в съвременното общество.

Ранният живот е научно доказан период с незаменими възможности за подобряване на здравето и КЖ през целия жизнен цикъл. Актуалните национални разбирания за значението на РДР са пряко свързани с познанията за детството, с неговата специфика и важност на всички нива в обществото ни, с българската народопсихология и едновременно с това отразяват световните тенденции  в познанието за детското здраве и благополучие.

Научнообоснованият и интердисциплинарен подход към развитието на детето предполага необходимостта от формиране на единна профилактична среда за РДР с ключови роли в нейното изграждане на родители, специалисти, общност. За първи път в България чрез конкретното проучване едновременно се изследват и анализират експертното познание и опит, ресурсите на общността, родителската компетентност и способността на изследваните да идентифицират навременно рисковете за РДР във връзка с КЖ. Търсят се пресечните точки на различните нива на компетентност и на разбирането за РДР в контекста на специфичния културен модел, националните приоритети, действащите политики в България за РДР през последните 5 години и съвременните световни научни виждания за ранното детство. Подхождайки холистично към РДР, провежданото изследване дава нови познания за родителската компетентност, експертната дейност и обществените нагласи за значимостта на РДР през първите 20 години на 21. век.

Дизайнът на настоящото изследване включва няколко основни етапи, като всеки от тях съдържа конкретни и последователни подетапи.

В периода 2020 – 2021 г. в общността на „Зеленият морски двор на Варна“ – пространство за ранна социализация и превенция на деца от 0 до 3 години и 11 месеца (проект в областта на РДР на катедра „Хигиена и епидемиология“ при ФОЗ, МУ-Варна), се проведе качествено изследване „наблюдение чрез участие“ със специално адаптирани за целта инструменти. То обхваща 1448 визити на родители с деца, проучва в дълбочина мотиви, причини, нагласи, първична информация – социална и културна, предпочитания, действия, отношения на съвременния български родител. Изводите, направени на този етап, са използвани максимално при създаването на темите и конструктите във „Въпросник за измерване на значимостта на ранното детско развитие (РДР) в родителската общност“ – авторски продукт на екипа на научното изследване. В него се отделя централно място на родителските компетенции, грамотност, информираност, поведение, доверие. Въпросникът структурно и съдържателно отговаря на поставените цели и задачи на научното изследване и едновременно с това всяка тема и конструкт имат образователна стойност за попълващия респондент-родител и са своеобразен стимул за придобиване на нови знания.

На фона на ярките и динамично протичащи процеси в обществото ни, в продължение на 1 месец в началото на 2022 г., интернет страницата на социологическата платформа, на която е публикуван въпросникът, е посетена от 4904 респонденти, от тях 2459 го попълват частично, 891 лица го попълват докрай, а 451 родители желаят да се включат в пилотното използване на бъдещия инструмент за подкрепа на родители и специалисти за ранно детско развитие.

В първите три месеца на 2023 г. се провеждат дискусии във фокус групи със специалисти и експерти, работещи амбулаторно с деца и родители в периода на РДР. Във всяка фокус група основните въпроси за дискусия обхващат следните направления:

1) Съвременните родителски нагласи в България за значимостта на периода на РДР;

2) Холистичното разбиране за грижата през периода на РДР;

3) Областите, в които родителите имат добри и/или слаби компетенции за грижа за детето и осъществяват положителни и негативни родителски практики;

4) Разпределяне между родителите на грижата за РДР;

5) Помощ за семействата в грижата за РДР;

6) Информиране на родителите за грижата за РДР;

7) Разбирането на българския родител за определящата роля на РДР за КЖ и бъдещето благополучие на своето дете.

Събраните и анализирани чрез всички етапи и подетапи на проучването данни са в основата за разработването на методика за установяване, оценка и предотвратяване на рисковите фактори за РДР и благополучието през целия живот. Методиката е необходима за постигането на крайната цел на проекта – създаването на стандартизиран и свободно достъпен инструмент, насърчаващ родители и специалисти да търсят най-правилните решения за здравето на детето. Лесно приложим, персонализиран, семейно-ориентиран, интердисциплинарен, ефективен за родители и специалисти с цел промоция на здравето и профилактиката в ранна детска възраст.

Успешното приложение на инструмента в практиката ще гарантира възможността за създаване и изграждане на единна профилактична среда в периода на РДР в българското общество.

Проучването е одобрено от Комисията по етика на научните изследвания на Медицински университет – Варна и се провежда под нейния надзор.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *