ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПА

Покана за Общо събрание на БПА

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ (БПА), Управителният съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на Сдружението на 09.09.2023 г. от 18.00 ч. в Експозиционен център Флора Бургас. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2022 г.
  2. Приемане на доклад за дейността съгл. чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 2022 г.
  3. Разни.

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *