BG | EN

Членство

Придобиване и прекратяване на членство

» ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, заедно с декларация, че приемат този устав, ще направят встъпителна вноска и ще плащат редовно определения членски внос.
(2) Молбата за членство в сдружението, заедно с декларацията, може да бъде подадена и по електронен път.
(3) Управителният съвет регистрира молбата на кандидата и го уведомява писмено или по електронен път за редовното й постъпване и за регистрационния й номер.
(4) Управителният съвет се произнася по постъпилата молба за членство на следващото си заседание, но не по-късно от три месеца след постъпването й, и уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.
(5) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет – от момента на постъпване на встъпителната вноска на кандидата.
(6) Отказите за приемане се обжалват от заинтересованото лице пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.


Чл. 16. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението, при условие, че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическите лица, членове на сдружението;
3. с прекратяването на юридическото лице, член на сдружението;
4. с изключване;
5. при отпадане;
(2) Член на сдружението може да бъде изключен при:
1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина – след изтичане на 12/дванадесет/ месеца;
3. уронване доброто име на сдружението;
4. мотивирано предложение на етичната комисия.

(3) /Изменена и допълнена/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението. Нарушенията по чл.16, ал.2 се констатират по документи, удостоверяващи съответните факти и обстоятелства. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в седмодневен срок от съобщаването му, но не по-късно от една година от датата на решението.
(4) Членството се възстановява при условията на чл. 15 от настоящия устав.